Kapat
Hesabım
Üye Girişi
Şifremi Unuttum
Kapat
Sepetim

Aydınlatma ve Rıza Metni

NAFİA GIDA KOZMETİK TEMİZLİK İNŞAAT TUZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

AFİA OLSUN PLATFORMU KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
AYDINLATMA VE RIZA METNİ

Bu metin, kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun (“Kanun”) 10. maddesi çerçevesinde aydınlatılmanızı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. İşbu aydınlatma ve açık rıza metni Nafia Gıda Kozmetik Temizlik İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Afia Olsun Platformu Bağlamında Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Politika’nın (“Politika”) ayrılmaz bir parçasıdır. İlgili tüm tanımlamalar Politika içerisinde ayrıca açıklanmıştır.

Şirketimiz Nafia Gıda Kozmetik Temizlik İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”), Üye, Ziyaretçi, Müşteriler, Talep/Şikayet Tarafı ve Tedarikçiler’e (“Veri Sahibi/Veri Sahipleri”) ilişkin kişisel veriler bakımından Kanun uyarınca veri sorumlusu sıfatını haiz olup işbu Aydınlatma ve Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca internet sitesi (https://www.afiaolsun.com) (“İnternet Sitesi”) bağlamında Şirket tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında ilgililerin aydınlatılması ve aşağıda 3. maddede belirtilen durumlar için açık rızalarının temini hedeflenmektedir.

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

İnternet Sitesi’ne erişim ve İnternet Sitesi’ni kullanım bağlamında veri sahiplerine ait kişisel veriler İnternet Sitesi’nde yer alan ürünlerin satışının sağlanması, sipariş takibi yapılması, söz konusu veri sahiplerinin kişisel verileri Şirket’in hukuk işlerinin icrası/takibi, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, kurumsal yönetim faaliyetlerinin icrası, İnternet Sitesi üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve bununla ilgili bilgilendirme yapılması, Veri Sahibi sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi, Şirket’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, hukuki süreçler ve mevzuata uyum, idari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması, Şirket içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerinin planlanması, bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi, Şirket’in faaliyetlerinin Şirket prosedürleri ve KVK Kanunu kapsamında hazırlanan politikalarına uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası, işlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması için Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir.

 

Kişisel verileriniz hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte, doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve hukuka uygun olarak belirlenen saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir. Şirket tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere https://www.afiaolsun.com adresinde yer alan Politika’dan ulaşılabilecektir.

  1. Açık Rıza Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için Şirket tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için Veri Sahibi’nin açık rızasının alınması gerekmektedir.

Bu kapsamda, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde sayılan tüm kişisel veri işleme amaçları için veri sahiplerinden açık rıza temin edilmektedir.

  1. Kişisel Verilerin Paylaşılması

Şirket tarafından İnternet Sitesi bağlamında toplanan kişisel veriler, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması, Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimiz’in hizmet ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimiz’in politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarını gerçekleştirmek için kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla, bilişim teknolojileri, güvenlik, çağrı merkezi, teknik ve lojistik gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle; işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarıyla, bankalarla, finans kuruluşlarıyla; hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofisleriyle, danışmanlık firmalarıyla ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile paylaşılabilecektir.

İnternet Sitesi bağlamında işlenen kişisel veriler, İnternet Sitesi’nin işleyebilmesi için Şirket tarafından İSTANBUL bölgesinde yer alan ağ sunucusu ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

 

  1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz İnternet Sitesi içerisinde doldurmuş/tedarik etmiş olduğunuz formlar ve bilgiler, tarafımıza posta, e-posta ve benzeri ortamlarda iletmiş olduğunuz bilgiler, bizzat Şirketimiz’de toplanmaktadır. İşbu bilgilendirmede belirtilen yöntemlerle toplanan verilerinizin toplanmasında dayanılan hukuki sebepler, verinin niteliğine uygun olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve işbu aydınlatma ve açık rıza metninde belirtilen amaçlarla, sözleşmenin ifası için veri işlemenin zorunlu olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebeplerinden biri uyarınca işlenir.

  1. Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde saklanmasını sağlamak ve kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek amacıyla Şirket, uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gereken her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

  1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kullanıcı Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; (i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için https://www.afiaolsun.com/  adresinde yer alan Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formumuzu doldurarak gerçekleştirebilirsiniz.

Başvuru yönteminin 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan usul ve esaslarına uygun olarak kimliğinizi gösteren belgeler ile birlikte İOSB Mah. (Sinpaş İş Modern) HES Koop E-H Blok Sk.No:E11-H11 Başakşehir/İstanbul adresine ıslak imzalı olarak; ya da nafiagida@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz. Ayrıca tarafımıza daha önce bildirilen ve Şirket sistemine kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle muhasebe@afia.com.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır. Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Şirket’in taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

 

*İşbu metinde yukarıda sayılan kişisel verilerinizin işlenmesi için kabul etmeniz gereken işbu metni kabul etmemeniz halinde, KVKK mevzuatı uyarınca işlenmesine cevaz verilen durumlar müstesna olmak kaydıyla, açık rızanızın alınmasını gerektiren süreçlerimiz bakımından hizmet ilişkimizin gereğinin yerine getirilemeyeceğini ve Şirketimizin iş süreçlerinin, operasyonel faaliyetlerinin olumsuz etkileneceğini bilgilerinize sunarız.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.