Kapat
Hesabım
Üye Girişi
Şifremi Unuttum
Kapat
Sepetim

KVKK Politikası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAFİA GIDA KOZMETİK TEMİZLİK İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TARAFINDAN 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN POLİTİKA

(“POLİTİKA”)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İçindekiler

 1. Giriş 3
 2. Amaç 3
 3. Kapsam 4
 4. Tanımlar 4
 5. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel İlkeler 6
 6. Kişisel Verilerin İşlenmesi 7

6.1. Nafia Gıda Tarafından İşlenen Kişisel Verilerin Sahiplerine İlişkin Kategorizasyon 7

6.2. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları                                                                                     7

6.3. Nafia Gıda Tarafından İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Kategoriler                             8

 1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin ve Gizliliğinin Sağlanması 9

7.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan Teknik Tedbirler                                                                              9

7.2. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan İdari Tedbirler                                                                                  9

7.3. Kişisel Verilerin Kanuni Olmayan Yollarla İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler 10

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Saklama Süreleri 10

8.1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları                                                                                 10

8.2. Kişisel Verilerin Saklama Süreleri                                                                                 11

 1. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi 11
 2. Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarım Amaçları 12

10.1.  Kişisel Verilerin Yurt İçinde Aktarımı                                                                        12

10.2.  Nafia Gıda Tarafından Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişi Grupları                         13

 1. Nafia Gıda'nn Aydınlatma Yükümlülüğü 13
 2. Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması 14

12.1.  Başvuru Hakkı                                                                                                               14

12.2.  Cevap Verme Usulü                                                                                                       16

12.3.  Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na Şikâyet Hakkı                                                    17

 

 

 

 

1.      Giriş

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre, herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak, kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ile kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korunması ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Bir Anayasal hak olan kişisel verilerin korunması konusunda; Nafia Gıda Kozmetik Temizlik İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi işbu Politika ile yönetilen; Kişisel Veri Sahiplerinin kişisel verilerinin korunmasına gerekli özeni göstermekte ve bunu bir politika haline getirmektedir.

KVK Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile Nafia Gıda Kozmetik Temizlik İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası arasında çelişki bulunması halinde, yürürlükte bulunan mevzuat uygulama alanı bulacaktır.

Bu Politika’nın kapsamına giren her türlü kişisel veri işleme faaliyeti için veri sorumlusunun kimliğine ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.

Veri sorumlusu                  : Nafia Gıda Kozmetik Temizlik İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Adres                                  : İOSB Mah.(Sinpaş İş Modern) Heskoop E-H Blok Sk.No:E11-H11 Başakşehir/İstanbul    

E-posta                               : muhasebe@afia.com.tr

2.      Amaç

https://www.afiaolsun.com/ (“İnternet Sitesi”); Nafia Gıda Kozmetik Temizlik İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (buradan sonra “Nafia Gıda” olarak anılacaktır) tarafından işletilen bir internet sitesidir. Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla Nafia Gıda Kozmetik Temizlik İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u kapsamında Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Politika hazırlanmıştır.

İşbu Politika Nafia Gıda tarafından işlenen kişisel verilere ilişkin olup amacı kişisel verilere ilişkin mevzuat çerçevesinde kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda Kişisel Veri Sahipleri başta olmak üzere kişisel verileri Nafia Gıda tarafından işlenen kişileri bilgilendirerek şeffaflığı sağlamaktır.

3.      Kapsam

Bu Politika, Nafia Gıda’nın veri sorumlusu olarak kişisel verilerini işlediği gerçek kişilerin belirtilen kapsamda aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır. Bu Politika’nın konusu Nafia Gıda’nın faaliyetleri bağlamında verisi işlenen Üye, Talep/Şikâyet Tarafı, Ziyaretçiler, Müşteriler ve Tedarikçiler’e ilişkindir.

İşbu Politika; Kişisel Veri Sahipleri’nin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilere ilişkindir.

 

Aşağıda belirtilen kategorilerde yer alan Kişisel Veri Sahipleri gruplarına ilişkin işbu Politika’nın uygulama kapsamı Politika’nın tamamı olabileceği gibi yalnızca bir kısım hükümleri de olabilecektir.

4.      Tanımlar

İşbu Politika’da kullanılan tanımlar aşağıda yer almaktadır:

Açık rıza

Belirli bir konuya ilişkin, tereddüte yer bırakmayacak açıklıkta, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza

Anonim hale getirme

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi

Kişisel veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri

Kişisel verilerin işlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

KVK Kanunu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KVK Kurulu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu

KVK Kurumu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

TCK

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

Veri işleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

Kişisel veri sahibi

KVK Kanunu’nda “ilgili kişi” olarak addedilen, kişisel verisi işlenen gerçek kişi

Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu

Nafia Gıda bünyesinde kişisel verileri işlenen kişisel veri sahiplerinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde açıklanan haklarına ilişkin başvurularını kullanırken yararlanacakları başvuru formu

Veri sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi -Nafia Gıda-

Veri Sorumluları Sicili

Kişisel Verileri Koruma Kurulu gözetiminde Başkanlık tarafından tutulan veri sorumluları sicili

Veri Envanteri

Nafia Gıda’nın iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı alıcı grubu ve ilgili kişisel veri sahibi grubuyla ilişkilendirerek oluşturduğu ve detaylandırdığı envanter

5.      Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel İlkeler

Nafia Gıda, kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uymaktadır:

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma

Nafia Gıda, kişisel verilerin işlenmesi ve korunması yükümlülüğünü yerine getirirken, hukukun genel ilkelerine ve Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiş olan dürüstlük kuralına uygun olarak hareket etmektedir.

 1. Doğru ve gerektiğinde güncel olma

Nafia Gıda tarafından kişisel verilerin işlenmesi faaliyeti yürütülürken kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamaya yönelik her türlü idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

 1. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme

Nafia Gıda, kişisel verilerin işlenmesi faaliyetine başlamadan önce kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir.

 1. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma

Nafia Gıda tarafından kişisel veriler, belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için gerektiği ölçüde işlenmektedir. Bu kapsamda Nafia Gıda, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate almakta, kişisel verileri amacın gerektirdiği dışında kullanmamaktadır.

 1. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

Nafia Gıda, kişisel verileri, KVK Kanunu ve ilgili ve mevzuatta öngörülen veya veri işleme faaliyetine ilişkin amaçların gerektirdiği süre ile sınırlı olarak saklamaktadır. Bu kapsamda, Nafia Gıda öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Nafia Gıda tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Sonradan kullanılabileceği varsayımı ile veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir.

6.      Kişisel Verilerin İşlenmesi

Nafia Gıda, kişisel veri sahibinin açık rızası ile veya KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde öngörülen hallerde açık rıza olmaksızın kişisel verileri işleyebilmektedir.

6.1.   Nafia Gıda Tarafından İşlenen Kişisel Verilerin Sahiplerine İlişkin Kategorizasyon

İşbu Politika’nın kapsamı dâhilinde kişisel verileri işlenen veri sahipleri, aşağıdaki şekilde kategorize edilmiştir:

Üye

Nafia Gıda ile herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın, İnternet Sitesi’nin sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri kullanan veya kullanmış olan gerçek kişiler.

Ziyaretçi

Nafia Gıda’nın sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya İnternet Sitesi’ni ziyaret eden gerçek kişiler.

Müşteri

Nafia Gıda’nın sahip olduğu fiziksel yerleşkelere giderek ürün veya hizmet satın alan gerçek kişiler.

Talep/Şikâyet Tarafı

İnternet Sitesi ile ilgili yaşadığı sorunun giderilmesi veya sair sebeplerle Nafia Gıda ile iletişime geçerek talepte veya şikâyette bulunan gerçek kişiyi ifade eder.

Tedarikçiler

Nafia Gıda ile mal ve hizmet tedariki zinciri kuran gerçek ya da tüzel kişiler.

6.2.               Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Nafia Gıda kişisel veri işleme faaliyetlerini KVK Kanunu’nun 5. maddesinde ortaya konulan veri işleme şartlarına uygun olarak yürütmektedir. Aşağıda öngörülen hallerde açık rıza aranmaksızın kişisel verileriniz hukuki sebebin oluşturduğu sınırlar dâhilinde işlenebilmektedir. Nafia Gıda, aşağıda sayılan haller dışında veri sahibinin açık rızasını almaktadır.

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 4. Nafia Gıda’nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 5. Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 7. Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Nafia Gıda’nın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Bir kişisel veri işleme faaliyetini hukuka uygun kılan bir ya da birden fazla kişisel veri işleme şartı aynı anda uygulanabilmektedir. 

 

6.3.  Nafia Gıda Tarafından İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Kategoriler

Kişisel Veri Kategorisi

Açıklaması

İlgili Kişisel Verinin İlişkili Olduğu Veri Sahibi Kategorisi

Kimlik Verisi

Ad-Soyad, T.C. kimlik numarası

Üye, Ziyaretçi, Müşteri, Talep/ Şikâyet Tarafı, Tedarikçi

İletişim Bilgisi

Veri Sahibi ile iletişim sağlanabilmesi üzere işlenen telefon numarası, adres, e-posta, faks numarası ve benzeri bilgiler

Üye, Ziyaretçi, Müşteri, Talep/ Şikâyet Tarafı, Tedarikçi

Lokasyon/Konum Bilgisi

İl, ilçe ve mahalle vb. bilgisi

Üye

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

 

Nafia Gıda tarafından yapılan etkinlik, kampanya, indirim aktiviteleri esnasında alınan görüntüler, videolar, özel veya gruplar üzerinden gönderilen mesajlar, e-postalar

Üye, Ziyaretçi

Hizmet Geçmişi ve Gezinme Hareketleri

İnternet Sitesi üzerinden alınmış olunan ürün ve hizmet geçmişi, gezinme hareketleri

Üye, Ziyaretçi

Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi

İnternet Sitesi üzerinden sağlanan hizmetlere ilişkin talep ve şikayetler

Üye, Ziyaretçi

7.      Kişisel Verilerin Güvenliğinin ve Gizliliğinin Sağlanması

Nafia Gıda, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

7.1.  Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan Teknik Tedbirler

 • İş birim bazlı belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak erişim ve yetkilendirme teknik çözümleri devreye alınmaktadır.
 • Nafia Gıda bünyesinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri kurulan teknik sistemlerle denetlenmektedir.
 • Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir.
 • Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.
 • Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır.
 • Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 • Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır.
 • Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.

7.2.       Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan İdari Tedbirler

Nafia Gıda tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için alınan başlıca idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

 • Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 • Çalışanlar, kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınacak teknik tedbirler konusunda eğitilmektedir.
 • İş birimi bazlı hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak Nafia Gıda içerisinde kişisel verilere erişim ve yetkilendirme süreçleri tasarlanmakta ve uygulanmaktadır.
 • Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri KVK Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.
 • Nafia Gıda tarafından kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümler eklenmektedir.
 • Nafia Gıda, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli denetimlerini yapmaktadır.
 • Nafia Gıda, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir.

7.3.  Kişisel Verilerin Kanuni Olmayan Yollarla İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler

İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, Nafia Gıda bu durumu en kısa sürede ilgili veri sahibine ve Kurul’a bildirecektir.

8.      Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Saklama Süreleri

8.1.  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Nafia Gıda tarafından aşağıdaki amaçlarla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında kişisel veri işleme faaliyeti gerçekleştirilebilecektir:

 • İnternet Sitesi ile ilgili konularda yaşadığınız sorunlara ilişkin şikâyet veya talep oluşturmanız durumunda bu sorunların giderilmesi amacıyla tarafınızla iletişim kurmak,
 • İnternet Sitesi’ni ve İnternet Sitesi üzerinden sunulan hizmetleri sizler için özelleştirmek, ölçmek ve geliştirmek,
 • İnternet Sitesi tarafından sunulan ürün ve hizmetleri; beğenileriniz, kullanım alışkanlıklarınız ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önermek,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Kurumsal yönetim faaliyetlerinin icrası,
 • Veri Sahibi sorun ve şikâyetlerinin çözümlenmesi,
 • İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,
 • Nafia Gıda içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerinin planlanması,
 • Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,
 • Nafia Gıda’nın faaliyetlerinin KVK Kanunu kapsamında hazırlanan politikalarına uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması,
 • Veri sahibi memnuniyeti ve bağlılığının yaratılması,
 • Veri sahibi bilgisi değişikliği ve/veya iptali işlemlerinin planlanması ve icrası,
 • Kurumsal itibar yönetimi, medya iletişimi, Nafia Gıda tanıtım ve reklamının yapılması,
 • Dokümanlardan gerekli bilgilerin alınması, sözleşmelerin dijitalleştirilmesi.

Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, KVK Kanunu kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak Nafia Gıda tarafından kişisel veri sahibinin açık rızası temin edilmektedir.

8.2.  Kişisel Verilerin Saklama Süreleri

Nafia Gıda kişisel verilerin saklanması için ilgili mevzuatta bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit eder. İlgili mevzuatta bir süre öngörülmüşse bu süreye riayet eder; bir sürenin öngörülmemiş olması hâlinde kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza eder. Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş ve ilgili mevzuat ve/veya Nafia Gıda’nın belirlediği saklama sürelerinin sonuna gelinmişse yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi, kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla kanunlarda öngörülen zamanaşımı süreleri boyunca saklanabilecektir.

9.      Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

Kanun kapsamında muhafaza edilen verileriniz; ilgili mevzuatlar kapsamında belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya talebiniz doğrultusunda 30224 sayılı ve 28.10.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik tarafından belirlenmiş olan koşullar altında silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

10.  Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarım Amaçları

Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olup kişisel veri sahibinin kişisel verileri yurt içindeki üçüncü kişilere aktarılabilmektedir. Hizmetlerin yerine getirilmesi ve Nafia Gıda tarafından sağlanan hizmetlerin beğeni, satın alma alışkanlıkları ve ihtiyaçlara göre özelleştirilerek önerilmesi için, kişisel verileriniz Kanun ve sair mevzuat ile kanunlara ilişkin sair yönetmelikler, denetleyici ve düzenleyici kurum ve kuruluşların düzenlemeleri ile kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller dâhil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, Nafia Gıda tarafından işlenmektedir. Nafia Gıda, sunucu (server) bilişim hizmeti aldığı merkezi İSTANBUL bulunan sunucu aracılığı ile bulut ortamla, hukuki uyuşmazlıkların çözümü amacıyla avukatlar ile, vekâlet veya tedarik ilişkisi içerisinde olduğumuz gerçek ve tüzel kişiler ile paylaşılabilecektir. Ancak, her halükârda istisna halleri hariç olmak üzere kişisel veriler kişisel veri sahibinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.

10.1.   Kişisel Verilerin Yurt İçinde Aktarımı

KVK Kanunu’nun 8. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin yurt içinde aktarımı işbu Politika’nın “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” başlıklı 6.2. bölümünde belirtilen koşullardan birinin sağlanmış olması kaydıyla mümkün olacaktır.

10.2.        Nafia Gıda Tarafından Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişi Grupları     

Nafia Gıda, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak ve işbu Politika kapsamı dâhilinde olan kişisel veri sahiplerinin kişisel verileri aşağıda belirtilen yurt içindeki ve yurt dışındaki kişi gruplarına belirtilen amaçlar çerçevesinde aktarabilir:

KİŞİ GRUPLARI

TANIM

AKTARIM AMACI

Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Nafia Gıda’nın bilgi ve belgelerini almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi çerçevesinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak

Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileri

İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Nafia Gıda’dan bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri

İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak.

Yer Sağlayıcısı

Nafia Gıda’ya yer sağlama hizmeti sunan özel hukuk kişisi

Platform işlerliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması üzere

Tedarikçiler

Nafia Gıda’nın faaliyetlerinin sağlanabilmesi için, dış kaynaklı olarak temin edilen ve ticari faaliyetlerinin yerine getirebilmesi için gerekli ürün/hizmetleri sunan gerçek ve tüzel kişiler

Nafia Gıda’nın belirtmiş olduğu faaliyetlerin gereği gibi sağlanması amacı ile

 

11.  Aydınlatma Yükümlülüğü

Nafia Gıda, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda Nafia Gıda tarafından kişisel veri sahiplerine kişisel verilerinin elde edilmesi sırasında kişinin kimliğini, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında sahip olduğu haklarla ilgili aydınlatma yapmaktadır. Nafia Gıda, KVK Kanunu’nun 11. maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

Bununla beraber, Nafia Gıda, aşağıdaki durumlarda KVK Kanunu 28. maddesi uyarınca, aydınlatma yükümlülüğü bulunmamaktadır:

 1. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 2. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 3. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 4. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

12.  Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine yapılması gereken bilgilendirme işbu Politika’nın yanı sıra Nafia Gıda Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Kişisel veri sahipleri, kişisel verilerinin işlenmesi faaliyetlerine ilişkin taleplerini ilgili formda belirtilen esaslar çerçevesinde tarafımıza ulaştırabilir.

12.1.        Başvuru Hakkı

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen herkes Nafia Gıda’ya başvurarak kendisi ile ilgili aşağıda yer alan konularla ilgili taleplerde bulunabilir:

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi, dilerseniz Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanarak,

 • Islak imzalı dilekçenizi postayla ya da diğer şekillerde Nafia Gıda’nın adresine göndererek,
 • Kimlik belgenizle birlikte Nafia Gıda’ya bizzat başvurarak,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imzanızı kullanarak

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur. Bu nedenle, başvurunuz hangi yolla yapılırsa yapılsın yukarıdaki bilgileri muhakkak içerdiğinden emin olunuz.

Başvuru sahibi, talep ettiği tüm hususları açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Başvurunun başkası adına yapılması halinde, başkası adına hareket edenin bu işleme yetkili olduğunu gösteren bilgi ve belgeler ile temsil edilene ilişkin kimlik doğrulayıcı belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

KVK Kanunu’nun 28. maddesinin 2. fıkrası gereğince kişisel veri sahiplerinin haklarını (zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere) ileri sürmeleri mümkün olamayacaktır:

 1. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 2. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 3. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 4. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

12.2.   Cevap Verme Usulü

KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak Nafia Gıda, kişisel veri sahibinin yapmış olduğu başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Kişisel veri sahibinin başvurusu aşağıda belirtilen durumlarda reddedilebilecektir:

 1. Diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engellemesi
 2. Orantısız çaba gerektirmesi
 3. Bilginin kamuya açık bir bilgi olması
 4. Başkalarının gizliliğini tehlikeye atması
 5. KVK Kanunu uyarınca kapsam dışında kalan hallerden birinin mevcut olması

 

 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na Şikâyet Hakkı

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; başvuru sahibinin, cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı bulunmaktadır.

İşbu Politika, güncel tutulmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirilmek üzere Nafia Gıda tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde, İnternet Sitesi’nde Politika’nın en güncel haline yer verilecek olup mevcut Politika’nın değiştirilmesinden sonra Nafia Gıda’nın İnternet Sitesi’ni kullanmaya devam etmeniz halinde yapılan değişiklikleri kabul ettiğiniz varsayılır. Nafia Gıda’nın değişiklik yaptığı Politika hükümleri İnternet Sitesi’nde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.